Vene keele B1 taseme kursus

Õppekava:

1.moodul

 

Isikuandmed ja enesetutvustus

Sisu:

 

päritolu, rahvus, keeled, kodakondsus

kontaktandmed

sünnikoht ja –aeg

elukoht

tegevusala, amet, töökoht

haridustee

huvivaldkonnad

iseloom, kalduvused, välimus, hoiakud

perekonnaseis, pereliikmed, sugulased

rollid ja suhted perekonnas

kodu ja kasvatus

armastus ja abielu

lapsed ja perekond

B1-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-end võrdlemisi põhjalikult tutvustada ja samastest tutvustustest aru saada

-esitleda teisi sobival viisil, kasutades tiitleid, nagu oludes viisakas, ning mõista sarnaseid esitlusi, osates kuulda ja kasutada enamikku inglise nimesid

-rääkida endast ja teistest olukorras sobival määral ja viisil ning asjakohaseid fakte esitada või küsida

-kirjeldada perekonna koosseisu

-jutustada oma perekonnast

-kirjeldada oma haridust, elukutset, ametit, hoiakuid, huvivaldkondi ja –alasid, samuti neid hinnata

-küsida vestluskaaslase hariduse ja koolitee kohta ning vastata ise küsimustele

-jutustada oma kooliajast, õppimisest

2.moodul 

 

Kodu ja elamine

Sisu:

 

eluase, ruumid, sisustus

maa- ja linnakodu

kinnisvara

eluaseme üürimine

kodu ja turvalisus

kodukoht ja selle ümbrus

kodu- ja lemmikloomad

argipäev kodus

kodune majapidamine ja tööjaotus

B1-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-kirjeldada oma pere elu kodus, küsida samasugust infot teistelt ja mõista vastuseid

-hankida teavet elamistingimuste, elulaaadi, jms kohta ning vastata ise küsimustele

-väljendada oma arvamust kodu ja kodukoha plusside ja miinuste kohta

-kirjeldada oma kodukohta ja selle ümbrust, kodu ja majapidamist, tööjaotust, argipäeva kodus

– jutustada oma kodu- ja lemmikloomadest, -tegevustest

3.moodul 

 

Töö ja elukutsevalik

Sisu:

 

tööjõuturg, töötus

töö otsimine ja pakkumine

töökeskkond ja –tingimused

töökohustused

töökollektiiv ja suhted kolleegidega

ametialased suhted, karjäärivõimalused

töö kui eneseteostus

mees ja naine töökeskkonnas

B1-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-kirjeldada oma elukutset, ametit, hoiakuid, samuti neid hinnata

-jutustada oma elukutsevalikust

-hankida ja anda infot enda või teiste ameti ja töökoha kohta, esitada vestluspartnerile küsimusi töö ja elatise teenimise kohta ja vastata samalaadsetele küsimustele

-kirjeldada oma tööpäeva või mingit juhtumit selles

-eesmärgipäraselt rääkida ja kirjutada rutiinse tööülesandega seotud teemadel

-kirjeldada oma töökollektiivi, suhteid kolleegidega, karjäärivõimalusi

4.moodul 

 

Vaba aeg ja reisimine

Sisu:

 

harrastused ja huvialad

vaba aja veetmise võimalused

kultuuri- ja meelelahutusüritused

kirjandus, muusika, kunst, teater, kontserdid, näitused, muuseumid, sport, televisiooni- ja raadiosaated

arvuti ja Internet

sõbrad ja tuttavad

aktiivne puhkus

matkamine

reisivõimalused

matka- ja reisikaaslased

reisiks ettevalmistumine

reisibürood ja pakutavad teenused

majutus

reisielamused ja vaatamisväärsused

kodupaiga vaatamisväärsused

võõrad maad ja rahvad

B1-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-kirjeldada oma huvivaldkondi ja –alasid, samuti neid hinnata

-küsida teistelt vaba aja sisustamise viise ja konkreetseid plane, meelelahutuslikke, kultuurilisi, tervislikke harrastusi, vastata ise samadele küsimustele

-hankida teavet oma vaba aja sisustamise üldiste ja kohalike võimaluste kohta

– jutustada lõõgustushetkest

-kirjeldada vaba aja veetmisega seotud sündmusi

-hankida ning anda infot ja soovitusi reiside ja matkade kohta

-kasutada ühistransporti, teha end arusaadavaks liikluses, töö- ja turismireisil ning riigipiiri ületamisel

-kirjeldada kohta, piirkonda või vaatamisväärsust ja küsida sellekohast infot

-jutustada reisielamusest või reisikirjast

5.moodul 

 

Ühiskond

Sisu:

 

ettevõtlus

tööstus ja põllumajandus

infoühiskond

inimene ja tehnika areng

info hankimine ja edastamine

õigused ja kohustused

poliitiline maastik, aktuaalsed sündmused, rahvastikuküsimused, keelepoliitika

sotsiaalne turvalisus, sotsiaalsed rühmad

asjaajamine asutuses

kohalikud omavalitsused

Töötukassa

maksuamet

politsei ja kohtusüsteem

õigusabi

ajakirjandus, raadio, televisioon

kool ja kodu

haridussüsteem ja õppimisvõimalused, täiendusõpe, õpingud välisriigis, tasuline haridus

B1-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-kirjeldada oma haridust, haridusasutusi, õppimisvõimalusi, küsida vastavaid küsimusi

-hankida nii vahetult suheldes kui ka telefonitsi ja Interneti teel infot erinevate asutuste kohta, anda seda infot teistele edasi või aidata seda saada

-selgitada oma pöördumise põhjust

-jutustada oma organisatsiooni eesmärkidest, tegevustest ja meeldejäävatest sündmustest

-aru saada lihtsamatest ja enamlevinud sõnavarast ja väljenditest ettevõtluses, poliitikas ja majanduses, seejuures süvitsi teemadesse minemata

 

6.moodul 

 

Keskkond ja geograafia

Sisu:

 

loodus- ja tehiskeskkond

maa ja linn

keskkonnaprobleemid

loodushoid

rahvastik

ilmastik

B1-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-hankida infot piirkonna, asula, koha, loodusobjekti kohta, samuti looduse, keskkonnakaitse, ilmaolude, jms kohta ning kõnealust infot jagada

– kirjeldada oma kodukohta, selle loodust ja vaatamisväärsusi, jutustada enda jaoks oluliste paikade geograafilistest ja kultuurilistest iseärasustest ning selgitada suhtumist neisse

-kirjeldada olusid, ilmastikku, kliimat, kohalikule aastaajale tüüpilist või konkreetse ajahetke ilma

-aru saada ilmateatest nii suulist kui kirjalikult

– lugeda kaarte, skeeme, infovoldikuid, jms

7.moodul 

 

Inimsuhted

Sisu:

 

küllakutse ja külaskäik

külaline ja võõrustaja

kohtumised inimestega

sõprus ja tutvus

kirjavahetus

klubitegevus

suhtlemine ja Internet

tähtsad sündmused

B1-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-kirjeldada oma sõpra või sõpruskonda

-jutustada meeldejäävatest sündmustest

-kutsuda külalisi ning külaskäigul nendega viisakusveslust arendada

– kirjeldada klubitegevusi ja sündmuseid

-kirjutada lihtsamaid kirju

8.moodul 

 

Igapäevane elu

Sisu:

 

olmeprobleemid

inimene kui teenindaja

pank ja pangateenused (hoiused, laenud, maksed) internetipank

post

telefon, mobiilside ja pakutavad teenused

teenindusasutused (juuksur, ilusalong, kingaparandus, jne)

sisseostude tegemine

ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid, jne)

toiduained

tarbekaubad

reklaam ja tarbimine

hind ja kvaliteet

interneti- ja kataloogikaubandus

soodustused, liisimisvõimalused

toitumisharjumused

tervislik toit

söögikohad ja väljas söömine

lauakombed

ühissõidukid

isiklikud liiklusvahendid

liikluskorraldus

ohutu liiklemine

B1-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-kirjeldada oma pere elu kodus, tööl ja koolis, küsida samasugust infot teistelt ja mõista vastuseid

-jutustada oma päevast ja küsida samasugust infot teistelt

-hankida nii vahetult suheldes kui ka telefonitsi ja Interneti teel infot teenindusasutuste kohta, anda seda infot edasi või aidata seda saada

-hankida ja jagada infot poodide, nende asukoha ja lahtiolekuaegade, seal pakutavate kaupade, nende hinna ja maksetingimuste kohta

-kirjeldada kaupa ja selle osutvõimalusi, jutustada ostudest

-hankida ja anda infot igasuguste söögi- ja joogikohtade asukoha, lahtiolekuaegade, stiili, hinnaklassi, klientuuri, jms kohta

-küsida, tellida pakkuda teenuseid, sööki ja jooki

– küsida teenindajalt, müüjalt või vestluskaaslaselt infot mingi kindla toidu või joogi kohta ning anda ise sellist infot

-aru saada viitadest, siltidest, soodustustest, reklaamist

– kirjeldada eelistusi toitumisel, söögikohtade valikul

-hankida infot ühistranspordi kohta, kirjeldada eelistusi transpordivahendite valimisel

– rääkida lühidalt, kuidas ohutult liigelda

9.moodul 

 

Tervis ja heaolu

Sisu:

 

enesetunne ja tervislik seisund

arstiabi

ravikindlustus ja haigekassa

haiguste ennetamine

tervisesport

hügieen

õnnetusjuhtumid ja haigused

ravimid

tasuta ja tasuline arstiabi

suitsetamine, alkohol, narkootkumid

B1-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-teatada oma halvast enesetundest

-kirjeldada abistajale oma enesetunnet või teise abivajaja seisundit

-kirjeldada isikliku tervisega seotut -osta apteegist käsimüügiravimeid

-mõista ravimi infolehe põhilist faktiteavet

-jutustada oma sportlikest huvidest ja harrastustest

-nimetada kahjulikke harjumusi (suitsetamine, jmt) ning öelda, kas endal on kahjulikud harjumused

 

B1

 ÕPIVÄLJUNDID 

Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab

enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada

lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada

kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada

oma seisu kohti ja plaane.

KEELEPAGASI ÜLDINE ULATUS – oskab keelt piisavalt, et väljenduda igapäevateemadel (perekond, huvialad, töö, reisimine, päevasündmused), kuigi jutus võib ette tulla takerdusi ja kaudset väljendust.

GRAMMATILINE KORREKTSUS – oskab tavaolukorras üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle.

KÕNE LADUSUS – oskab arusaadavalt väljenduda, kuigi pikema kõnelõigu korral teeb sageli pause, et otsida sõnu ja grammatilisi vorme või korrigeerida sõnastust.

SUHTLUS – oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust, kui kõneaine on talle tuttav või huvipakkuv. Oskab korrata eelkõneleja öeldut, et kinnitada vastastikust mõistmist.
TEKSTI SIDUSUS – oskab ühendada lühemaid ja lihtsamaid sisuüksusi lihtsaks seotud järjendiks.

Kasutatavad metoodikad

Täiskasvanute õpimotivatsiooni ülevalhoidmiseks peavad olema täidetud mitmed tingimused:

  • turvaline ja toetav õpikeskkond (koostöö ja vastastikune austus õpetaja ja õppijate vahel, tingimustele vastav õpperuum);
  • huvi õpitava aine vastu, selle olulisus igapäevases elus;
  • õpetajapoolne toetav tagasiside;
  • erinevate õppemeetodite kasutamine.

Lähtuvalt eeltoodust ja sellest, et õpetamisel toetatakse õppuri iseseisvust ja aktiivsust, kasutatakse inglise keele õpetamisel erinevaid metoodilisi lähenemisviise, millest kaks peamist on:

I kommunikatiivne metoodika

Rõhuasetus on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel, keeleõppes kasutatakse õppija isiklikku kogemust, õpitut seostatakse keelekasutusega väljaspool keeletundi. Õppijaid julgustatakse suhtlema algusest peale (õppija ei karda vigu teha).
Eesmärgiks on saavutada suhtluspädevus. Põhirõhk on aktiivsel suhtlemisel, rollimängudel ja paaristööl. Selle meetodi puhul on olulisem/aktiivsem roll õpilasel, õpetajal on toetav roll.

II Aktiivõppe metoodika

Aktiivõppe meetod on kogemuse kaudu õppimine. Kasutatakse paaris- ja rühmatööd, ajurünnakut, arutelusid, rollimänge. Meetod kujundab koostööoskusi, iseseisvat mõtlemist, arendab suhtlemisvilumust.

Keeleõppes arendatakse kõiki osaoskuseid: kirjutamine, lugemine, kuulamine ja rääkimine, grammatika.

Inglise keele kursus sisaldab lähtuvalt sihtgrupi vajadustest nii üldkeelt kui ka tööalast inglise keelt.

Õppevahendid ja õppematerjalid

Vastavalt grupi keeletasemele valitakse õppuritele välja õpikud, mida kasutatakse õppeperioodi vältel, samuti saavad õppurid paljundatud õppematerjalid, mis kursuslaste jäävad alles ka pärast kursuse lõppemist.

Täiendavalt kasutatakse:

ühepoolseid sõnakaarte

kahepoolseid sõnakaarte

grammatika tabeleid

dialoogide tekste

situatsioonide dialoogide tekste

video- ja audiotehnikat

 

Õppeprogrammi aluseks on võetud  Euroopa Nõukogu ühtne keeleoskustasemete üldskaala­

Koolitatava lõputunnistuse liik/vorm: tunnistus