Õppekavad

Õppekava nimetus:
A2-taseme eesti keele kursus

Õppevaldkond:
Humanitaaria ja kunstid

Õppekavarühm:
Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena

Õpiväljundid:
• mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega;
• tuleb toime lihtsates suhtlusolukordades;
• mõistab igapäevaeluga seotud teksti;
• oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel.

Õpingute alustamise tingimused
Koolitusfirmasisene test ja vestlus.

Õppe maht:
120 akadeemilist tundi.

Õppe sisu
Teemad
1.Isikuandmed ja enesetutvustus (päritolu, rahvus, keelteoskus, kodakondsus,
kontaktandmed, sünnikoht ja -aeg, elukoht, tegevusala, amet, töökoht,
haridustee (koolid), huvivaldkonnad, iseloom, välimus, perekonnaseis, pereliikmed, sugulased, rollid perekonnas).

2.Kodu ja elamine (eluase, ruumid, sisustus, maa- ja linnakodu, kodukoht ja selle ümbrus, kodu- ja lemmikloomad, argipäev kodus, kodune majapidamine ja peresisene tööjaotus).

3.Töö ja elukutsevalik (tööjõuturg, töötus, töö otsimine ja pakkumine, töökeskkond, töökollektiiv, ametialased suhted, karjäärivõimalused).

4.Vaba aeg ja reisimine (harrastused ja huvialad, vaba aja veetmise võimalused,
kultuuri- ja meelahutusüritused, kirjandus, muusika, kunst, teater, kontserdid, näitused, muuseumid, sport, tele- ja raadiosaated, arvuti ja interneti kasutamine,
sõbrad ja tuttavad, reisimisvõimalused, majutus, reisielamused ja vaatamisväärsused, kodupaiga vaatamisväärsused, võõrad maad ja rahvad).

5.Ühiskond (info hankimine ja edastamine, asjaajamine asutuses, kohalikud omavalitsused, töötukassa, maksuamet, politsei, ajakirjandus, raadio, televisioon, kool ja kodu, haridussüsteem ja õppimisvõimalused, täiendõpe, õpingud välisriigis.

6.Keskkond ja geograafia (loodus- ja tehiskeskkond, maa ja linn, keskkonnaprobleemid, ilmastik).

7.Inimsuhted (küllakutsed ja külaskäigud, kohtumised inimestega,
sõprus ja tutvus, kirjavahetus, suhtlemine ja internet, olulised sündmused).

8.Igapäevane elu (olmeprobleemid, inimene kui teenindaja, post, telefon, mobiilside ja pakutavad teenused, teenindusasutused (juuksur, ilusalong, kingaparandus jne), sisseostude tegemine, ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne), toiduained, tarbekaubad, hind ja kvaliteet, interneti- ja kataloogikaubandus, soodustused, toitumisharjumused, söögikohad ja väljas söömine, ühissõidukid, isiklikud liiklusvahendid.

9.Tervis ja heaolu (enesetunne ja tervislik seisund, arstiabi, tervisesport,
õnnetusjuhtumid ja haigused, ravimid, suitsetamine, alkohol, narkootikumid).

Omandatavad keeleteadmised
Kiri ja hääldus
Eesti tähestik. Hääliku ja tähe vaheline seos. Lühikesed, pikad ja ülipikad häälikud; g ,b, d helitus. Hääldamine, selle korrigeerimine, rõhk.
Esimese ja teise silbi vokaali pikkus. Hääldamise erinevusi eesti ja vene keeles.
Nimisõna
Põhikäänded. Nimisõna käänded ainsuses; ainsuse omastava, osastava ja sisseütleva moodustamine; lühike ainsuse sisseütlev; mitmuse nimetava moodustamine.
Omadussõna
Omadussõna võrdlusastmed: alg-, kesk-ja ülivõrre.
Tegusõna
Oleviku vorm; mineviku vormi moodustamine; ainsuse/mitmuse pöördelõpud.
Tegusõna pöördvormid kindla kõneviisi olevikus ja si-tunnusega lihtminevikus, jaatav ja eitav kõne.
Tegusõna ajad ja kõneviisid: kindel, tingiv, kaudne ja käskiv kõneviis; liht- ja täisminevik; tegusõna peavormid, nendest tuletatavad vormid; tegusõna põhivormid, neist tuletatavad vormid; ühendtegusõna pööramine; ma- ja da-infinitiivi kasutamine.
Asesõna
Isikulised asesõnad. Isikuliste asesõnade käänamine.
Arvsõna
Põhiarvsõnad. Põhiarvsõna ühildumine nimisõnaga. Põhiarvsõnade (1…1000) kasutamine nimetavas käändes. Järgarvsõnade (1…31) kasutamine nimetavas, omastavas, sees- ja alalütlevas
käändes. Aastaarvude kasutamine, vastused küsimustele millal? mitu? mitmes? mitmendal? mitmendas?
Rektsioon
Rektsioon: käima kus?, aitama/abistama keda?, mängima mida? küsima kellelt?
Lause struktuur
Sõnade järjekord lauses. Küsilausete moodustamine: Kes on kes? Mis on mis? Kes on kus? Mis on kus? Millal? Kes mida teeb? Kes mida tegi?

Osaoskuste arendamine
Kuulamine
Jutustava teksti, laulu ja luuletuse kuulamine ning nende põhjal ülesande lahendamine.
Kuulatakse raadiost uudiseid ja ilmateateid, samuti autentset lindistatud kuulamismaterjali ja elavat eesti keelt.
Kõnelemine
Tutvustab end ning räägib hästi lühidalt endast ja oma tööst.
Tunneb elementaarseid hääldusreegleid, hääldab häälikuid korrektselt.
Nimetab ja kirjeldab esemeid, olendeid ja nähtusi.
Jutustab etteantud teemal ja pildi järgi.
Suudab luua erinevaid uusi lühidialooge. Kirjeldab pildi alusel.
Lugemine
Häälega lugemine. Osalemine lühidialoogides ja rollimängudes.
Kirjutamine
Kirjutab kirjatähti, koostab lühitekste. Kirjutab lühikesi loovtöid: sõnum, õnnitluskaart, lühikirjand (40…100 sõna) etteantud teema või pildi järgi.
Eluloo kirjutamine; isikliku ankeedi täitmine. Avaldus tööle võtmiseks ja töölt vabastamiseks; intervjuuküsimuste koostamine
kirjalikult.

Õppekeskkonna kirjeldus
Koolituse läbiviimise koht: Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.
Koolituskeskuses (valminud 2010. a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.
Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, teler, 12 arvutit, igas ruumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, videokaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).
Õppematerjalide loend
„Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine“.

Marju Ilves. Algaja keelekasutaja. A2- taseme eesti keele oskus. HTM ja Eesti Keele Sihtasutus.

Piret Kärtner. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus

Piret Kärtner. Kirjutamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Piret Kärtner. Lugemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Piret Kärtner. Kõnelemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik. Keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele. Tallinn: AVITA Kirjastus.

Pesti, Mall, Ahi, Helve. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. Tallinn: TEA Kirjastus.

Valmis, Aavo; Valmis, Lembetar. Eesti keele harjutusvara koos võtmega. Tallinn: Kirjastus TEA.

Kitsnik, Mare; Kingisepp, Leelo. Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt algtasemele (A2 tase). Tallinn: Kirjastus Iduleht ja FIE Kitsnik.

https://www.keeleklikk.ee

http://www.efant.ee

http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid

http://www.eki.ee/dict/psv/

http://www.keeleveeb.ee/

https://annaabi.ee/vene-eesti/

www.kutsekeel.ee

http://els.leveranse.com/

http://www.ut.ee/keeleweb2/

http://kohanemisprogramm.tlu.ee/?page_id=134

Õpetajate poolt koostatud lisamaterjalid.
Pildimaterjalid ajalehtedest, Internetist, YouTube`ist.
Kuulamisülesanded raadiost, CDlt.
Eksamimaterjalid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Kursuslane osaleb vähemalt 75% auditoorsetes tundides, sooritab arvestuslikud ja iseseisvad tööd.
Lõputest (suuline ja kirjalik) loetakse sooritatuks positiivsele tulemusele, kui õigete vastuste arv on 60–100% maksimaalsest punktide arvust.
Väljastatav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse OÜ tunnistus.

Juhul kui õppija ei ole testi sooritanud, kuid on osalenud auditoorses õppetöös, väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Õppekava nimetus:
B1-taseme eesti keele kursus

Õppevaldkond:
Humanitaaria ja kunstid

Õppekavarühm:
Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
bull; mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, vaba aeg jne;
bull; oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;
bull; oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ja plaane;
bull; oskab kirjutada tuttaval teemal üldsõnalisi seotud tekste.

Õpingute alustamise tingimused:
• A2-taseme oskuse tunnistus (Innoves sooritatud eksam)
• algtaseme eksami tunnistus
• koolitusfirmasisene test ja vestlus.

Õppe maht:
300 akadeemilist tundi: 220 tundi auditoorset tööd ja 80 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu
Teemad
1.Isikuandmed ja enesetutvustus (päritolu, rahvus, keelteoskus, kodakondsus;
kontaktandmed; sünnikoht ja -aeg; elukoht; tegevusala, amet, töökoht;
haridustee; huvivaldkonnad; iseloom, kalduvused, välimus, hoiakud,
perekonnaseis, pereliikmed, sugulased; rollid ja suhted perekonnas;
kodu ja kasvatus; armastus ja abielu; lapsed ja perekond.

2.Kodu ja elamine (eluase, ruumid, sisustus; maa- ja linnakodu; kinnisvara; eluaseme üürimine; kodu ja turvalisus; kodukoht ja selle ümbrus; kodu- ja lemmikloomad; argipäev kodus; kodune majapidamine ja peresisene tööjaotus).

3.Töö ja elukutsevalik (tööjõuturg, töötus; töö otsimine ja pakkumine; töökeskkond ja -tingimused; töökohustused; töökollektiiv ja suhted kolleegidega; ametialased suhted, karjäärivõimalused; töö kui eneseteostus; mees ja naine töökeskkonnas.

4.Vaba aeg ja reisimine (harrastused ja huvialad; vaba aja veetmise võimalused;
kultuuri- ja meelelahutusüritused; kirjandus, muusika, kunst, teater, kontserdid, näitused, muuseumid; sport; tele- ja raadiosaated; arvuti ja interneti kasutamine; sõbrad ja tuttavad; aktiivne puhkus, matkamine, reisimisvõimalused, matka- ja reisikaaslased, reisiks valmistumine, reisibürood ja nende pakutavad teenused, majutus, reisielamused ja vaatamisväärsused; kodupaiga vaatamisväärsused; võõrad maad ja rahvad).

5.Ühiskond (ettevõtlus, tööstus ja põllumajandus, infoühiskond; inimene ja tehnika areng; info hankimine ja edastamine; õigused ja kohustused;
poliitiline maastik; aktuaalsed sündmused; rahvastikuküsimused; keelepoliitika;
sotsiaalne turvalisus, sotsiaalsed rühmad; asjaajamine asutuses, kohalikud omavalitsused; töötukassa, maksu- ja tolliamet, politsei ja kohtusüsteem, õigusabi; ajakirjandus, raadio, televisioon; kool ja kodu, haridussüsteem ja õppimisvõimalused, täiendõpe, õpingud välisriigis, tasuline haridus).

6.Keskkond ja geograafia (loodus- ja tehiskeskkond, maa ja linn,
keskkonnaprobleemid, loodushoid; rahvastik; ilmastik.

7.Inimsuhted (küllakutsed ja külaskäigud, külaline ja võõrustaja, kohtumised inimestega, sõprus ja tutvus, kirjavahetus; klubiline tegevus; suhtlemine ja internet; olulised sündmused.

8.Igapäevane elu (olmeprobleemid, inimene kui teenindaja, pank ja pangateenused (hoiused, laenud, maksed), internetipank, post, telefon, mobiilside ja pakutavad teenused; teenindusasutused (juuksur, ilusalong, kingaparandus, jne); sisseostude tegemine, ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne); toiduained, tarbekaubad; reklaam ja tarbimine; hind ja kvaliteet; interneti- ja kataloogikaubandus; soodustused; liisimisvõimalused; toitumisharjumused, tervislik toit, söögikohad ja väljas söömine, lauakombed.

9.Tervis ja heaolu (enesetunne ja tervislik seisund, arstiabi, ravikindlustus ja haigekassa, haiguste ennetamine, tervisesport, hügieen, õnnetusjuhtumid ja haigused, ravimid, tasuta ja tasuline arstiabi, suitsetamine, alkohol, narkootikumid).

Omandatavad keeleteadmised
Nimisõna
Käänded ainsuses ja mitmuse nimetav, sünonüümid ja antonüümid, liitsõnad.
Omadussõna
Käänamine, võrdlusastmed.
Tegusõna
Tegusõna põhivormid, nendest tuletatavad vormid. Lõpetamata ja lõpetatud tegevus.
Tegusõna käändelised vormid.
Tingiva ja käskiva kõneviisi süvendatud käsitlus.
ma- ja da-infinitiivi süvendatud käsitlus.
Astmevahelduslike tegusõnade nõrk ja tugev aste.
tud- ja mata-vorm.
Ühendtegusõnade kasutamine. Umbisikulise tegumood.
Määrsõnad:
lihtsalt, alati, mõnikord, väga
Arvsõna
Põhi- ja järgarvsõna käänamine. Kuupäevad.
Rektsioon
Enamkasutatavate verbide rektsioon eesti ja vene keeles.
Õigekiri
Võõrsõnade ja võõrnimede õigekirjutus; suur ja väike algustäht;
kokku- ja lahkukirjutamine; jutumärkide kasutamine.

Osaoskuste arendamine
Kuulamine
•saab aru põhilisest infost selges kirjakeeles tuttaval teemal esitatud tekstist, saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust õppijale tuttavatel teemadel;
•mõistab igapäevaelus regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju.
Kõnelemine
Suhtlemisel on vestluspartnerina aktiivne.
Lugemine
Loeb ja mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest või õppija tööga seotud sõnadest.

Kirjutamine
Tüüpavalduse kirjutamine. Tarbekirjade, olmeteksti, ümberjutustuse kirjutamine. Märkmete tegemine kirjutamine loetud või kuuldud teksti kohta. Elamuste kirjeldamine.
Järgib teadlikult keelereegleid ja põhilisi õigekirjareegleid.
Õppekeskkonna kirjeldus
Koolituse läbiviimise koht: Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.
Koolituskeskuses (valminud 2010. a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.
Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, televiisor, 12 arvutit, igas ruumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, videokaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Õppematerjalide loend

„Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine“.

Piret Kärtner. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Piret Kärtner. Kirjutamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Piret Kärtner. Lugemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Piret Kärtner. Kõnelemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Valmis, Aavo; Valmis, Lembetar. Eesti keele harjutusvara koos võtmega. Tallinn: Kirjastus TEA.

A.-R. Hausenberg, M. Ilves. Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2008.

Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik. Õppekomplekt „Keel selgeks!“ Tallinn: Avita Kirjastus.

Pesti, Mall; Ahi, Helve. T nagu Tallinn. Eesti keele õppekomplekt kesktasemele. Tallinn : Tea Kirjastus, 2006

Mare Kitsnik. Eesti keele õpik B1, B2 + CD.

Maie Sooneste. Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele. Tallinn: Kirjastus Varrak, 2005.

Mare Kitsnik; Leelo Kingisepp,. Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. TEA kirjastus.

https://www.keeleklikk.ee

http://www.efant.ee

http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid

http://www.eki.ee/dict/psv/

http://www.keeleveeb.ee/

https://annaabi.ee/vene-eesti/

www.kutsekeel.ee

http://els.leveranse.com/

http://www.ut.ee/keeleweb2/

http://kohanemisprogramm.tlu.ee/?page_id=134

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Kursuslane osaleb vähemalt 75% auditoorsetes tundides, sooritab arvestuslikud ja iseseisvad tööd.
Lõputest (suuline ja kirjalik) loetakse sooritatuks positiivsele tulemusele, kui õigete vastuste arv on 60–100% maksimaalsest punktide arvust.

Väljastatud dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse OÜ tunnistus.
Juhul kui õppija ei ole testi sooritanud, kuid on osalenud auditoorses õppetöös, väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Eesti keele kursuste õpetajad
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi – või töökoge-muse kirjeldus
Kursuse viivad läbi eesti keele kui võõrkeele õpetajad ning pikaajalise töökogemusega kõrgharidusega spetsialistid:

Ulvi Vilumets – eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eesti keele õpetaja vene õppekeelega koolis; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1999.aastast.

Kersti Kuslap – eesti keel teise keelena; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2009.aastast.

Jelena Ohakas – vene kooli eesti keele õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2007.aastast.

Tiia Võhma – põhikooli eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1988. aastast

Eva Suitsmart – eesti keele ja kirjanduse õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2001.aastast.

Viiv Treier — eesti keel teise keelena; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1998.aastast.

Natalja Kahur- eesti keele kui võõrkeele, eesti kirjanduse ja kultuuriloo õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2002.aastast.

Ülle Tõnurist (Lebreht)- eesti keele ja kirjanduse õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1996.aastast.

Anne Keedus (Laanekask)- eesti keele ja kirjanduse õpetaja, täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2001.aastast.

Erika Lättemaa- eesti keel teise keelena; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2006.aastast.

Marge Mägi-Puss (Mägi)- vene filoloog, õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1989.aastast.

Erika Lindsalu- vene filoloog, õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2002.aastast.