Принципы обеспечения качества обучения

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 MTÜ Jõhvi KoolitusKeskus poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Jõhvi KoolitusKeskus MTÜ (edaspidi koolituskeskus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhend-materjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, põhikirjast ja õppekorralduse alustest ning ettevõtte ärieetikast.

1.2 Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust ja vabahari-duslikku koolitust.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindub koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest
ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitustegevus toimub selle otstarbeks ehitatud koolituskeskuse hoones Jõhvis ning teistes linnades sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitsenõuetele.

2.2 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad. Põhieesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppeesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õppekeel;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppemeetod;
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Koolituskeskuse koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

4.2 Koolitajate töö tulemuslikkust hinnatakse pärast tagasisidelehtede saamist. Koolituskeskuse juhtkond analüüsib tulemusi ning vajadusel teeb parandusettepanekud koolitajale.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Õppijatelt kogutakse koolituse/kursuse lõpus tagasisidelehed, kus antakse hinnang kursuse sisule, koolitajale,
korraldusele ning sh antakse võimalus kursusel/koolitusel osalejal teha parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.

5.2 Koolituskeskuse juhtkond analüüsib tulemusi

5.3 Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

6. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

6.1 Kõik kursused/koolitused on üleval koolituskeskuse kodulehel. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juurest või telefoni teel

6.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt.

6.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta.

6.4 Koolituse jooksul luuakse õppimist toetav ja motiveeriv keskkond.

6.5 Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal.

6.6 Kõikidel koolitusest osavõtjatel on võimalus kasutada tasuta internetiühendust.

6.7 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

Принципы обеспечения качества обучения

 

  1. Общие положения

1.1 MTÜ Jõhvi Koolituskeskus основал центр обучения Jõhvi Koolituskeskus (в дальнейшем центр обучения), который огранизует учебную деятельность на основе Закона об обучении для взрослых, инструкциях по обеспечению качества для учебных заведений, уставе и основах организации обучения, а также деловой этике.

1.2 Учебный центр должен обеспечивать обучение на рабочем месте и неформальное обучение для взрослых.

1.3 Лектор руководствуется ценностными отношениями, открытостью, честностью и готовностью помочь при проведении обучения и работе с клиентами.

 

  1. Условия и порядок обеспечения качества учебной среды

2.1. Учебная деятельность проводится в специально построенном учебном центре в Йыхви и в подходящих арендуемых помещениях в других городах, отвечающих требованиям охраны здоровья.

2.2 Размер учебных групп различен. Основная цель – обеспечить индивидуальный подход на протяжении всего процесса обучения.

 

  1. Условия и порядок обеспечения качества учебных программ

3.1. Учебные планы разрабатываются в соответствии с Законом об обучении для взрослых, руководством по составлению учебной программы и стандартом дополнительного образования.

3.2. Учебная программа должна содержать как минимум следующую информацию:

1) название учебной программы;

2) группа учебной программы;

3) образовательная цель;

4) результаты обучения;

5) основа для составления учебного плана;

6) целевая группа;

7) язык обучения;

8) условия начала обучения, если они являются предпосылкой для достижения результатов обучения;

9) общий объем обучения, включая долю аудиторной, практической и самостоятельной работы;

10) содержание исследования;

11) описание учебной среды;

12) метод обучения;

13) требования к завершению исследований и документы, которые будут выданы;

14) описание квалификации, учебы или опыта работы, необходимых для завершения обучения.

3.3. Учебный план составлен с учетом потребностей конкретной целевой группы, и каждое обучение по существу практично, чтобы помочь целевой группе достичь лучших и измеримых результатов.

 

  1. Условия и порядок обеспечения качества преподавателей.

4.1 Преподаватели учебного центра должны иметь высшее профессиональное образование или быть активными в той области, в которой они преподают, и иметь подтвержденный опыт работы в этой области.

4.2 Результативность работы преподавателей тренеров будет оцениваться после получения листов обратной связи, руководство учебного центра анализирует результаты и, при необходимости, внесет предложения по улучшению работы преподавателя.

 

  1. Порядок получения обратной связи об обучении

5.1 В конце обучения/ курса будут собраны листы обратной связи от учащихся, чтобы оценить содержание курса, преподавателя, организацию и возможность для участника курса / тренинга внести предложения по улучшению. Обратная связь может быть предоставлена ​​в письменном виде на бумаге или в электронном виде.

5.2 Руководство учебного центра анализирует результаты.

5.3 Учебный центр собирает следующую информацию об учениках: имя, адрес электронной почты, телефон и персональный идентификационный код. Личный идентификационный номер требуется для сертификата. Персональные данные будут обрабатываться в соответствии с § 6 Закона о защите персональных данных.

 

  1. Условия и порядок обеспечения качества учебной среды

6.1 Все курсы / обучения доступны на сайте учебного центра. Зарегистрироваться на обучение можно на сайте или по телефону.

6.2 С каждым зарегистрировавшимся представитель учебного центра центра свяжется индивидуально.

6.3 Не менее чем за неделю до начала курса все участники получат информацию о точной организации тренинга.

6.4 Обучение создаст благоприятную и мотивирующую среду для обучения.

6.5. Для каждого курса готовятся учебные материалы на бумажной основе.

6.6. Все слушатели имеют доступ к бесплатному интернет-соединению.

6.7. Учебные группы различаются по размеру в зависимости от содержания курса, но цель состоит в том, чтобы обеспечить индивидуальное развитие во время обучения  и поддерживать учебную мотивацию.