Õppekorraldus

Kersti Võlu Koolitus_oppekorraldus

I. Üldsätted

1.1. MTÜ Jõhvi Koolituskeskuse õppekorralduse alused on MTÜ Jõhvi Koolituskeskuse  (edaspidi Koolituskeskus) täienduskoolituste valdkondi, vorme ja korraldamist reguleeriv dokument. Kord lähtub Täiskasvanute koolituse seadusest, Koolituskeskuse põhimäärusest ja teistest õigusaktides sätestatud põhimõtetest.
1.2. Täienduskoolituste vormid:
1)  tööalane täiendusõpe on  kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ja täiendamiseks, sh ümberõppele suunatud täiendusõpe;
2) vabahariduslik koolitus on isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut ning elus vajalike teadmiste, oskuste ja võimete lisandumist võimaldav täiendusõpe.
1.3. Koolituskeskus korraldab täiendusõpet järgmistest valdkondades:
1.3.1.Haridus: õpetajakoolitus ja kasvatusteadused.
1.3.2. Humanitaaria ja kunstid: võõrkeeled ja –kultuurid, emakeel.
1.3.3. Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus: sotsiaal- ja käitumisteadused, ärindus ja haldus.
1.3.4. Loodus- ja täppisteadused: arvutiteadused (arvutikasutus).
1.3.5. Tehnika, tootmine ja ehitus: tootmine ja töötlemine (toiduainetöötlus, veterinaaria)
1.3.6. Tervis ja heaolu: tervis ja sotsiaalteenused (tervis, meditsiiniline teenindamine, õendus, lastehooldus ja noorsotöö, sotsiaaltöö ja nõustamine).
1.3.7. Teenindus: isikuteenindus, turvamine (isikuteenindus, majutamine ja toitlustamine, koduteenindus, töökaitse).
1.4. Õppetöö toimub koolituskeskuse koolituskalendri ja ajakava alusel.
1.5. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
1.6. Koolituse korralduse, õppekavade ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel www.johvi.kvkoolitus.ee

1.7 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Kliendil on võimalik õppida individuaalõppena.

1.8 Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.9 Individuaalne õppekava koosneb kinnitatud õppekava ühest või mitmest moodulist lähtuvalt õppija vajadustest.

II. Täienduskoolituste korraldamine

2.1. Koolitusele registreerumine toimub vastava registreerumisvormi täites kodulehel www.johvi.kvkoolitus.ee  või telefoni teel (+372 33 52 137, +372 55 83 410), ning koolituskeskuses kohapeal: Kooli 7, 41533 Jõhvi.
2.2. Koolitusel osaleja täidab koolituse alguses vastava registreerimislehe.
2.3. Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga vastaval allkirjalehel.
2.4. Koolitus loetakse läbituks, kui õppekava mahust on täidetudvähemalt 80% ja teised õppekavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö vms).
2.5. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastavad tagasisidevormid.
2.6. Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-kirja: info@kvkoolitus.ee või telefoni teel.
2.7. Koolituskeskusel on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.
2.8. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel.

III. Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg

3.1. Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud rekvisiitidelel. Arve saadetakse e-mailiga või postiga. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust või arve tasutakse arvel märgitud tähtajaks.
3.2. Arve tasumise tähtaeg on reeglina 7 päeva pärast kursuse esimest toimumiskorda.
Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata koolituskeskuse poolt saadetud meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
3.3. Pikemate kursuste puhul on kokkuleppel koolitusjuhiga võimalik tasuda õppetöö eest ka osade kaupa.
3.4. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.
3.5. Osaliselt tagastatakse õppetasu juhul, kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 14 päeva enne koolituse algust ja kui koolituskeskus on teinud eelnevaid kulutusi (ostnud materjale  vmt.)
3.6. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

3.7. Reeglina ei vabasta õppemaksust. Erandjuhul võib osalejat õppemaksust vabastada juhatuse otsusel.

IV. Täienduskoolituse osaleja

4.1. Täienduskoolituse osaleja on isik, kes õpib koolituskeskuses täienduskoolituse õppekava alusel.
4.2. Täienduskoolituse osalejal on koolituskeskuses järgmised õigused ja kohustused.
4.2.1. Osaleja õigused:
1) enne kursusele õppima asumist tutvuda koolituskeskuse õppekorralduse, õppekavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta;
2) valida vastavalt oma huvidele, võimetele ja võimalustele vastav õppekava;
3) osaleda täienduskoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppetegevuses;
4) saada täienduskoolituse õppekava  kirjelduses ettenähtud õppematerjale;
5) lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;
6) saada täienduskoolituse osalemist ja/või täiendusõppe läbimist tõendavaid dokumente.
4.2.2 Osaleja kohustused:
1) täita täienduskoolituse läbimiseks õppekavas ettenähtud nõudeid­;
2) järgida üldtunnustatud käitumisnorme;
3) täitma koolituskeskuse poolt kehtestatud sisekorra eeskirju;
4) vältida koolituskeskuse vara rikkumist või hävimist ning selle juhtumisel hüvitada täielikult tekitatud kahju;
5) koolitusest osalemisest loobumisel teatada sellest  esimesel võimalusel.

V. Täiendkoolitus, täienduskoolituse õppekava.

5.1. Täienduskoolitus võib koolituskeskuses toimuda koolitusena või koolituste tsüklina.
5.2.  Täienduskoolituse  alusdokumendiks on  täienduskoolituse õppekava.
5.3.  Täienduskoolituse õppekava kirjeldus sisaldab järgmiseid andmeid:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
4)õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppekava kogu maht ja struktuur (akadeemiline tund);
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud;
9) lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid;
10) koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus.
5.4. Kinnitatud täienduskoolituse õppekavad avalikustatakse koolituskeskuse kodulehel.

VI. Väljastatavad dokumendid

6.1. Igale täiendkoolituses osalenule väljastatakse tõend või tunnistus.
6.2. Tõendi väljastamise kord:
täiendkoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse täienduskoolituses osalenud isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid.
6.3. Tunnistuse väljastamise kord:
tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need.
6.4. Tunnistusele ja/või tõendile märgitakse  järgmised andmed:
1) õppija nimi ja isikukood;
2) koolituskeskuse nimi ja registrinumber;
3)vastava õppekavarühma registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis või tegevusloa number;
4) õppekava nimetus;
5) täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
6) tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
7) tõendi või tunnistuse number;
8) koolitajate nimed.
6.5. Tunnistusel või selle lisas märgitakse omandatud õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (näiteks eksam, test, praktiline töö või muu taoline) ning hindamise tulemused.
6.6. Tunnistuse või tõendi allkirjastab koolituskeskuse tegevjuht.
6.7. Tunnistused ja tõendid kinnitatakse koolituskeskuse pitseriga.
6.8. Tunnistusi ja tõendeid võib väljastada ka elektrooniliselt.
6.9.Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse koolituskeskuses täienduskoolituse läbinud isikule tema avalduse alusel vastav duplikaat.
6.10. Tunnistuse duplikaat vormistatakse ja väljastatakse samaselt  originaaltunnistusega. Plangi paremasse ülanurka trükitakse täiendavalt sõna  „DUPLIKAAT“
6.11. Duplikaadi väljastamise hind on 5 eurot.

VII. Kvaliteeditagamine

Kvaliteeditagamise aluseks on võetud “Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise  juhendmaterjal täiskasvanute  täienduskoolitusasutustele“ :
7.1. Süsteemne sisehindamine ja ülevaade oma tegevustest;
7.2. Tulemuste  võrdlemine enda eesmärkidega ja võrdlusuuringute tegemine;
7.3. Parendustegevuste väljaselgitamine  ja nende kasutamine arendustegevuses; .
7.4. Kvaliteedi hindamiseks (sisehindamiseks) olemasolevate mudelite rakendamine; Ÿ keskenduses organisatsiooni pidevale parendamisele ja õppivaks organisatsiooniks kujunemisele.
7.5. Koolituskeskuse hea käekäigu kujundamine:Ÿtöötajate omavahelise koostöö parendamine; valdkonnapõhine hindamine, õppeprotsessi uuendamine sh õppemeetodid; Ÿ  organisatsiooni arendadamine, sh iga selle liikme kui organisatsiooni terviku toimimine; Ÿ tunnustussüsteemi rakendamine.
7.6. Koolituste sisulise ja korraldusliku kõrge kvaliteedi tagamine:
1) Tagasisideküsitluste läbiviimne: klientide ja partnerite rahulolu küsitlus (suuline e. intervjuu , kirjalik vorm)  ning analüüsi tegemine
7.7. Õppejõudude kvaliteedi tagamine.

VIII. Vaidluste lahendamise kord

8.1. Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil koolituskeskuse klientidel, nende seaduslikel esindajatel,  koostööpartneritel ja külastajatel.
8.2. Konfliktid  ning arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel.
8.3. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ainult kirjalikult.
8.4. Suuliselt võib kaebust  esitada vahetule spetsialistile eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist. Suulisi kaebusi ei registreerita.
8.5. Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 15 päeva möödudes ettepaneku või kaebuse registreerimisest, avaldajale sobival viisil. Kirjalikke ettepanekuid ja kaebusi menetleb koolitusekeskuse tegevjuht , kaasates asjasse puutuvaid isikuid.
8.6. Tegevjuht teeb üks kord kvartalis üldkoosolekul lühikokkuvõtte esinenud kaebuste kohta ning kaebuste lahendite kohta.
8.7. Kõik  esitatud kaebused kogutakse lahendamise järgselt kaebuste lahendamise kausta.
8.8. Kaebuste lahendamise kaust asub tegevjuhi kabinetis.
8.9. Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.
8.10. Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita ega menetleta üldises korras. Kui ettepanek või kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.
8.11. Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.

 IX. Rakendussätted

9.1. Koolituskeskuse õppekorralduse kord  kehtib alates 01.08.2015.

I Общие положения

1.1. Основы организации обучения MTÜ Jõhvi Koolituskeskus это документ, который регулирует области, формы и организацию обучения. Порядок исходит из Закона об обучении взрослых, устава центра и из других законодательных актов.

1.2. Формы дополнительного обучения:
1) непрерывное профессиональное обучение означает приобретение и совершенствование профессиональных, профессиональных и / или профессиональных знаний, навыков и опыта, включая переподготовку;

(2) неформальное образование – это процесс непрерывного образования, который позволяет развивать человека, его или ее творческий потенциал, таланты, инициативу и социальную ответственность, а также приобретать знания, навыки и способности, необходимые для жизни.

1.3. Учебный центр организует дальнейшее обучение по следующим направлениям:

1.3.1. Образование: подготовка учителей и педагогические науки.

1.3.2. Гуманитарные науки и искусство: иностранные языки и культуры, родной язык.

1.3.3. Общественные науки, бизнес и право: социальные и поведенческие науки, бизнес и управление.

1.3.4. Естественные и точные науки: Информатика (использование компьютеров).

1.3.5. Техника, производство и строительство: производство и переработка (пищевая, ветеринарная)

1.3.6. Здоровье и благополучие: здравоохранение и социальные услуги (здравоохранение, медицинское обслуживание, уход, уход за детьми и молодежная работа, социальная работа и консультирование).

1.3.7. Сервис: персональный сервис, охрана (персональный сервис, проживание и питание, домашний сервис, охрана труда).

1.4. Обучение пропиано в учебном календаре расписании учебного центра.

1.5. Продолжительность обучения основана на академическом занятии (один академический час – 45 минут).

1.6. Организация обучения, учебные планы и расписание доступны на www.johvi.kvkoolitus.ee

1.7 Обучение в основном проводится в форме группового обучения. Клиент может учиться индивидуально.

1.8 В случае индивидуального обучения обучение должно основываться на индивидуальной учебной программе, составленной исходя из потребностей учащегося.

1.9 Индивидуальный учебный план состоит из одного или нескольких модулей утвержденного учебного плана, основанного на потребностях учащегося.

II Организация дополнительного обучения

2.1. Регистрация на обучение проходит при заполнении соответствующе формы на домашней странице www.johvi.kvkoolitus.ee  или по телефону (+372 33 52 137, +372 55 83 410), а также в самом центре обучения по адресу Kooli 7, 41533 Йыхви.
2.2. Участник заполняет соответствующую регистрационную форму в начале обучения.

2,3. Участие в учебном процессе фиксируется подписью обучаемого на соответствующем листе регистрации.

2,4. Обучение считается завершенным, если выполнено не менее 80% объема учебного плана и другие требования, вытекающие из учебного плана (например, экзамен, оценка, практическая работа и т. д.).

2.5. Участник заполняет соответствующие формы обратной связи в конце обучения.

2.6. Если по уважительным причинам ученик не может участвовать в обучении, он / она должен проинформировать учебный центр об этом по электронной почте: info@kvkoolitus.ee  или по телефону.

2.7. Учебный центр имеет право отменить обучение или отложить его до момента полной комплектации учебной группы.

2.8. Те, кто зарегистрирован на обучение, будут проинформированы о переносе или отмене обучения по телефону или электронной почте.

 

III Порядок и срок оплаты за обучение

3.1. Оплата за обучение будет производиться по реквизитам, указанным в счете. Счет будет отправлен по электронной почте или по почте. Обычно счет должен быть оплачен до начала обучения или в срок, указанный в счете.

3.2. Срок оплаты счета обычно составляет 7 дней после первого курса. Если платеж просрочен на 45 дней и / или напоминания отправлены учебным центром, непогашенный счет будет отправлен в коллекторскую компанию для дальнейшей обработки.

3.3. В случае более длинных курсов можно оплатить обучение в рассрочку по согласованию с менеджером по обучению.

3.4. Плата за обучение не возвращается в случае отсутствия уведомления и уведомления или прекращения обучения.

3.5. Плата за обучение будет частично возмещена, если ученик уведомляет об отказе не позднее, чем за 14 дней до начала обучения, и если учебный центр оплатил предыдущие расходы (приобретенные материалы и т. д.).

3.6. В случае отмены по причинам, исходящим от организаторов, плата за обучение будет возвращена.

3.7. Как правило, участники обучение не освобождаются от оплаты. Решение об освобождении принимает правление.

IV Участник дополнительного обучения

4.1. Участник дополнительного образования – это человек, который обучается в учебном центре на основе учебной программы повышения квалификации.

4.2. Участник дополнительного обучения имеет следующие права и обязанности в Учебном центре.

4.2.1. Права участника:

1) ознакомиться с организацией и учебной программой учебного центра и получить дополнительную информацию об обучении до начала курса;

2) выбрать учебный план, который отвечает их интересам, способностям и возможностям;

3) участвовать в образовательных мероприятиях, предусмотренных в описании учебной программы для повышения квалификации;

4) получать учебные материалы, указанные в описании программы дополнительного образования;

5) добровольно прекратить обучение до окончания учебного периода, и в этом случае плата за обучение не возвращается;

6) получить документы, подтверждающие участие в дополнительном обучении и / или завершении дополнительного обучения.

4.2.2 Обязанности Участника:

1) выполнить требования, указанные в учебной программе для продолжения обучения;

2) соблюдать общепринятые нормы поведения;

3) соблюдать правила и процедуры, установленные учебным центром;

4) предотвращать повреждение или уничтожение имущества учебного центра и в случае такого происшествия полностью возмещать причиненный ущерб;

(5) в случае отказа от прекращения обучения при первой же возможности.

V Дополнительное обучение, программа дополнительного обучения.

5.1.Дополнительное обучение может осуществляться в форме курса или цикла курсов.

5.2. Основным документом для дополнительного обучения является учебная программа дополнительного обучения.

5.3. Описание программы дополнительного обучения должно включать следующую информацию:

1) название учебной программы;

2) группа учебной программы;

3) цель и результаты обучения по учебной программе;

4) условия для начала обучения, если они являются предпосылкой для достижения результатов обучения;

5) общий объем и структуру учебной программы (академический урок);

6) содержание обучения;

7) описание учебной среды;

8) список учебных материалов, если они предписаны;

9) условия окончания и выдачи документов;

10) описание квалификации или образовательного и профессионального опыта, обеспечивающего компетентность преподавателя.

5.4. Утвержденные программы дополнительного образования  будут опубликованы на веб-сайте учебного центра.

VI. Выдаваемые документы

6.1. Сертификат или справка выдается любому лицу, участвующему в дополнительном обучении.

6.2. Порядок выдачи справки:

об участии или прохождении дополнительного обучения  выдается лицу, прошедшему если результаты обучения не были оценены или учащийся не достиг их.

6.3. Порядок выдачи сертификата:

Сертификат об окончании обучения выдается, когда результаты обучения были оценены и достигнуты учащимся.

6.4. Следующие сведения должны быть указаны в сертификате и / или справке

1) имя и персональный идентификационный код учащегося;

2) название и регистрационный номер учебного центра;

3) регистрационный номер соответствующей группы учебных программ в информационной системе образования Эстонии или номер лицензии на деятельность;

4) название учебной программы;

5) время и объем повышения квалификации;

6) место и дата выдачи сертификата или справки;

7) номер сертификата или справки;

8) имена преподавателей.

6.5. В сертификате или приложении к нему должны быть указаны достигнутые результаты обучения, способы оценки результатов обучения (например, экзамен, тест, практическая работа и т. д.) и результаты оценки.

6.6. Сертификат или справка должен быть подписан руководителем учебного центра.

6.7. Сертификаты и справки должны быть заверены печатью учебного центра.

6.8. Сертификаты и справки могут также выдаваться электронными средствами.

6.9.Если сертификат утерян, уничтожен или нарушен, дубликат выдается лицу, которое прошло обучение по его / ее просьбе.

6.10. Дубликат сертификата оформляется и выдается так же как и оригинал сертификата. Слово «Дубликат» будет добавлено в верхний правый угол формы.

6.11. Стоимость выдачи дубликата составляет 5 евро.

VII. Гарантия качества

Для обеспечения качества за основу взят “Руководство для обеспечения качества дополнительного образования для взрослых»:
7.1. Систематическая внутренняя оценка и обзор деятельности;

7.2. Сравнение результатов с собственными целями и сравнительный анализ;

7.3. Определение мероприятий по улучшению и их использование в развитии;

7.4. Применение существующих моделей для оценки качества (самооценка); сосредоточение внимания на постоянном совершенствовании организации и становлении обучающейся организацией.

7.5. Развитие благосостояния учебного центра: улучшение сотрудничества между сотрудниками; отраслевая оценка, обновление учебного процесса, включая методы обучения; развитие организации, включая функционирование каждого из ее членов в целом; внедрение системы распознавания.

7.6. Обеспечение высокого качества контента и организации обучения:

1) Проведение опросов обратной связи: опрос удовлетворенности клиентов и партнеров (устное интервью, письменная форма) и анализ.

7.7. Обеспечение качества преподавательского состава.

 

VIII. Порядок разрешения споров

8.1. Все клиенты учебного центра, их законные представители, партнеры и посетители имеют право подавать предложения и жалобы.

8.2. Конфликты и недоразумения разрешаются путем переговоров.

8.3. Предложения и жалобы могут быть сделаны только в письменной форме.

8.4. Устная жалоба может быть подана непосредственному специалисту при условии, что письменный ответ не запрашивается и что проблема быстро решена и не требует дальнейшего расследования. Устные жалобы не регистрируются.

8.5. На все письменные представления и жалобы должны быть даны ответы в течение разумного периода времени, но не позднее, чем через 15 дней после регистрации предложения или жалобы, способом, соответствующим заявителю. Письменные предложения и жалобы обрабатываются руководителем учебного центра с привлечением заинтересованных лиц.

8.6. Раз в квартал руководитель центра кратко излагает возникшие жалобы и разрешение жалоб.

8.7. Все поданные жалобы будут собраны в файле жалоб после разрешения.

8.8. Файл с жалобами находится в офисе руководителя центра.

8.9. Предложения и жалобы учитываются при организации работы центраа и при составлении планов действий.

8.10. Анонимные предложения и жалобы не будут регистрироваться или обрабатываться в соответствии с общей процедурой. Если предложение или жалоба понятны и обоснованы, они будут переданы соответствующему специалисту для рассмотрения и рассмотрения.

8,11. Споры, которые не могут быть разрешены путем переговоров, разрешаются в порядке, установленном законом.

IX. Заключительные положения

9.1 Порядок обучения действует начиная с  01.08.2015.