Lapsehoidja koolitus (Individuaalõpe)

Kursuse maksumus: 2500€

Toimumisaeg: 12.03.2019-21.06.2019

Koolitaja: Tatjana Olesk

 1. õppekava nimetus: Lapsehoidja koolitus
 2. õppekava rühm: Lastehoid ja teenused noortele
 3. õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:

 • loob lapsele turvalise ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi;
 • toetab koostöös lapsevanema/hooldajaga lapse arengut, lähtudes lapse individuaalsusest;
 • suunab last enesekohaste oskuste kujunemisel ja tervise edendamisel;
 • teeb koostööd lapsevanema/hooldajaga lapse väärtuste ning positiivsete kasvatushoiakute kujundamisel;
 • lähtub kvaliteetse ja paindliku lapsehoiuteenuse pakkumisel kutseeetikast ning õigusaktidest;
 • hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkkonna imiku arenguks;
 • analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust.

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

 • Keskharidus

5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

 • 160 akadeemilist tundi, millest 80  tundi auditoorset õpet, 80 tundi praktilist õpet
 1. õppe sisu:
  Osamoodul/teema
1. Teooriaõpe
I Sissejuhatus lapsehoidja kutsesse, lastekaitse (25 tundi)
1 Ülevaade kutsealaga seotud õigusaktidest
2 Töökeskkonna ohutus. Töötervishoid
3 Lapsehoidja kutse-eetika
4 Lapse õigused. Lastekaitse
5 Lapsehoidja töö korraldamine. Koostöö lastevanematega
6 Lapsehoiuteenuse osutamine
7 Suhtlemisoskused
   
II Lapse kasv ja areng (25 tundi)
1 Lapse füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng, lapse arengu perioodid
2 Arendava ja turvalise kasvukeskkonna kujundamine
3 Eakohased päevategevused, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine
4 Lapse loovtegevused
5 Lapse väärkohtlemine
6 Eripsühholoogia ja -pedagoogika teoreetiline ülevaade
7 Kombeõpetus ja eetika
   
III Lapse tervishoid (20 tundi)
1 Lapse tervise edendamine
2 Lapse tervist ohustavad tegurid
3 Lapse esmaabi
4 Lastehaigused
5 Haige imiku ja väikelapse hooldamine ning põetamine
   
IV Kodumajandus ja korrastustööd (10 tundi)
1 Lapse eale vastav toitumine
2 Majapidamis- ja koristustööd
3 Kommunikatsioonivahendite kasutamine. Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.
   
2. Praktika (80 tundi)
1 Praktika asutuses
2 Praktika kodukeskkonnas

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
 • Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbinutele väljastatakse kursuse lõputunnistus.Õpilane on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ning 100% praktikatundidest. Õpilane on sooritanud kõik testid (kirjalikud, suulised) ja praktilised tööd kehtestatud eeskirjade alusel. Õpilane on läbinud praktika, esitanud ja kaitsnud eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta ja saanud selle kohta positiivse hinnangu.
 • Lisainformatsioon:
  tel 33 52 707 ; 53 475 016
  tel 33 52 137 ; 555 83 410
  E-post: info@kvkoolitus.ee