Koolituskalender


Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /data03/virt11921/domeenid/www.kvkoolitus.ee/johvi/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /data03/virt11921/domeenid/www.kvkoolitus.ee/johvi/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Veebikoolitus: Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine

Koolitus toimub veebikeskkonnas ZOOM.

Koolituse aeg: 01.02.2022- 29.04.2022

Koolituse maksumus: 1750 eurot

1. Õppekava nimetus: Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine.
2. Õppekavarühm: juhtimine ja haldus.
3. Õppekeel: eesti keel
4. Koolituse maht: koolituse kogumaht on 70 akadeemilist tundi.
5. Eesmärk: koolitus annab õppijale teadmised ettevõtluse alustamisega seotud olulistest
teemadest ning oskused äriplaani koostamiseks.
6. Sihtgrupp: vähekogenud ja alustavad ettevõtjad, MTÜ-de liikmed, kõik huvilised, kellel on soov ettevõtlusega alustamiseks vajalikud etapid süsteemselt läbi töötada ning selleks (äri)plaan koostada

7. Õppe alustamise tingimused: vähemalt keskharidus
8. Õppekeskkond ja -vahendid: koolitus toimub täismahus veebikeskkonnas. Koolituse edukaks läbimiseks on õppijal vajalik süle- või lauaarvuti olemasolu, mis on ühendatud stabiilse ja video edastamiseks piisavalt kiire internetiühendusega. Edukaks õppes osalemiseks peab arvuti olema varustatud töötava videokaamera, kõlarite ja mikrofoniga ning õppijal peab olema valmisolek neid kasutama kogu õppeprotsessi vältel.
9. Õpiväljundid. Koolituse läbinu:
• mõistab ettevõtluse toimimist ja orienteerub Eesti ettevõtluskeskkonnas;
• omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;
• omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;
• omab teadmisi ettevõtte rajamise etappidest, äriidee püstitamisest, äriplaani olemusest ja selle koostamise põhimõtetest;
• oskab koostada ja vormistada äriplaani;
• oskab äritegevust planeerida ja tulemusi analüüsida;
• on valmis alustama ettevõtjana ja ellu viima oma äriplaani.
10. Teemad:

• ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused;
• ettevõtja isiksuse omadused, eneseanalüüs;
• väikeettevõtluse roll majanduses;
• äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine;
• ettevõtte eesmärgid, strateegia ja tegevuskava;
• põhilised konkurentsistrateegiad, konkurentsieeliste allikad ja konkurentsianalüüs;
• SWOT analüüs;
• toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, teenuste disain, veebiturundus);
• finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt);
• raamatupidamise põhialused;
• maksunduse alused, maksustamine;
• tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused);
• töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes;
• ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused.
11. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid: Koolitus on praktilise ülesehitusega rõhutades just seda, mida alustaval ettevõtjal on vaja teada. Kasutatakse loengu, arutelu, paaris- ja grupitöö, individuaalse töö, simulatsiooni, juhtumianalüüsi, argumenteerimise meetodeid. Olulisel kohal on grupisisene tugi ja koosõppimine.

12. Õppematerjalid:

Tiia Randmaa, Ester Raiend, Riina Rohelaan, Aive Kupp, Jane Mägi Ettevõtluse alused. Õppematerjal
https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/13232
Eesti Maksu-ja Tolliamet www.emta.ee
Ettevõtluse arendamise sihtasutus www.eas.ee
Eesti Tööinspektsioon www.ti.ee
13. Hindamine:
Osalemine aruteludes: Õppija osaleb aktiivselt aruteludes, oskab oma positsiooni kaitsta ja argumenteerida.
Praktilised ülesanded, juhtumite lahendamine ja analüüs: Õppija oskab iseseisvalt talle antud ülesandeid ja juhtumeid lahendada, läheneb loovalt püstitatud ülesannete lahendamisele, oskab analüüsida oma vigu ja teha järeldusi.
Iseseisev töö, äriplaani koostamine

Õppija teab äriplaani koostamise põhinõudeid, oskab seda esitleda ja kaitsta.

14. Lõpetamisel väljastav dokument: Õpiväljundid omandatud ning hindamise läbinud õppijale, kes on täitnud hindamiskriteeriumid vähemalt 80% ulatuses väljastatakse tunnistus.
Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.
15. Koolitajate kvalifikatsioon: Kõrgharidus, erialane ettevalmistus, töökogemus eraettevõttes ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

Koolitus toimub individuaalselt