Veebikoolitus: Raamatupidamiskursus algajatele (vene keeles)

Объем: 50 академиечских часов

Рабочий язык: русский язык

Расписание: По договоренности

Целевая группа: Частные лица, руководители малых предприятий, частные предприниматели, бухгалтера .

Результат обучения: Подготовка к самостоятельной работе бухгалтером в небольшой компании или помощником бухгалтера в крупной компании.

Окончивший курсы:

 • знает концепции бухгалтерского учета,
 • знает типы исходных документов;
 • учитывает, в том числе, заработную плату во время стажировки, исходя из действующих правовых и
 • нормативных актов;
 • учитывает налоги и платежи;
 • можете воспользоваться бухгалтерской программой Merit Aktiva.

Содержание обучения: 

 • Понятие бухгалтерского учета и его подвиды.
 • Бухгалтерский баланс понятие, структура.
 • Определение счета, виды экономического содержания.
 • План счетов.
 • Типы исходных документов.
 • Типы регистров.
 • Кассовые и банковские операции.
 • Расчеты.
 • Определение запасов, методов оценки, бухгалтерского учета.
 • Виды основных средств, бухгалтерский учет.
 • Расчет заработной платы.
 • Виды доходов и расходов.
 • Принципы налогового учета.
 • Бухгалтерская программа Merit Aktiva.

Лектор: Светлана Панченко имеет высшее экономическое образование. Окончила Крымский Сельскохозяйственный Институт ( сейчас это Крымский Аграрный Университет) , экономический факультет. Дипломная квалификация-     экономист-организатор производства.  Работает бухгалтером с 1987 года . Работала экономистом, бухгалтером, заместителем директора по экономике , главным бухгалтером. Сейчас  я руководитель бухгалтерского бюро.  Ежегодно участвует в курсах  и семинарах  по вопросам бухгалтерского учёта и налоговых изменений. Преподаванием  для взрослых занимается более 20 лет

По окончании обучения выдается свидетельство.

Стоимость 1500 евро

Учебная программа:

Õppekava nimetus: Raamatupidamiskursus algajatele
Õppevaldkond: Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
Sihtgrupp: Eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad, palgaarvestajad.
Õppekeel: Eesti keel ja vene keel
Koolituse läbiviimise koht ja õppekeskkonna kirjeldus:  Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010.a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja  inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, televiisor, 12 arvutid, igas auditooriumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, video-kaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Maht: 50 akadeemilist tundi
Õpieesmärgid: kursuse läbinul on  praktiline ning teoreetiline oskus  raamatupidamise korraldamiseks ettevõttes.
Õpiväljundid: Koolituse läbinul:

·         on praktiline ning teoreetiline oskus ettevõtte raamatupidamise korraldamiseks;

·         suudab raamatupidamist korraldada  käsitsi või raamatupidamisprogramme kasutades.

Õppe sisu: Raamatupidamise mõiste ja tema alamliigid. Dokumendinõuded.  Raamatupidamisseadus.  Bilansi mõiste, ülesehitus, kasumiaruande koostamine.  Konto mõiste, liigid majandusliku sisu järele. Kontoplaan. Algdokumentide liigid. Registrite liigid. Kassa ja pangaoperatsioonid. Arveldused. Varude mõiste, hindamise meetodid, arvestus. Põhivarade liigid, arvestus. Tööseadusandlus.  Palgaarvestus.  Keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted.  Maksundus. Käibemaks. Maksude deklareerimine.  Erisoodustused. Tulude- ja kulude arvestus. . Laenud ja kohustused.  Kasumiaruanne. Rahavoogude aruanne. Majandusaasta aruanne. Raamatupidamisprogramm Merit Aktiva.
Õppeprotsessi kirjeldus/kasutatavad meetodid: Loeng, praktiline töö
Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.
Hindamine, nõuded lõpetamiseks: Osavõtt koolitusest , praktilise iseseisva töö täitmine.

 

Väljastav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus.

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Sooritama peab praktilised ülesanded.

Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: Praktiliste ülesannete sooritamine. Praktiliste ülesannete tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud praktilised ülesanded.