INGLISE KEELE ALGTASEME KURSUS (ELEMENTARY) A2

Õppekava:

1.moodul

 

Isikuandmed ja enesetutvustus

Sisu:

 

päritolu, rahvus, keeled, kodakondsus

kontaktandmed

sünnikoht ja –aeg

elukoht

tegevusala, amet, töökoht

haridustee (kool)

huvivaldkonnad

iseloom, välimus

perekonnaseis, pereliikmed, sugulased

rollid perekonnas

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-esitada oma isikuandmeid (nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja –aeg, rahvus, vanus) jm endaga seotud faktiteavet

-end lühidalt tutvustada ning samasest tutvustusest aru saada

-esitleda teisi

-kirjeldada isikute välimust ja iseloomu

-kirjeldada oma perekonda

-kirjeldada oma hariduslikku tausta, elukutset, hobisid ja huvisid

-rääkida, mis talle koolis meeldis jam is mitte, ning oma eelistusi lühidalt selgitada

– vastata küsimustele oma keeleoskuse ja praktiseerimisvõimaluste kohta ja samalaadseid küsimusi esitada

2.moodul 

 

Kodu ja elamine

Sisu:

 

eluase, ruumid, sisustus

maa- ja linnakodu

kodukoht ja selle ümbrus

kodu- ja lemmikloomad

argipäev kodus

kodune majapidamine ja tööjaotus

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-vastata küsimustele oma eluaseme kohta ning ise samalaadseid küsimusi esitada

-kirjeldada lühidalt oma kodu lähiümbrust

-kirjeldada lühidalt oma pere kodust elu, küsida samalaadset infot vestluspartnerilt

-kirjeldada oma majapidamist ja kodu sisustust

-jutustada lühidalt oma päevast ja küsida samalaadset infot teistelt

-jutustada lühidalt oma kodu- või lemmikloomast

3.moodul 

 

Töö ja elukutsevalik

Sisu:

 

tööjõuturg, töötus

töö otsimine ja pakkumine

töökeskkond

töökollektiiv

ametialased suhted, karjäärivõimalused

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-vastata lihtsatele küsimustele oma ameti ja töökoha kohta ning esitada samalaadseid küsimusi

-jutustada lühidalt oma elukutsest ja töökohast

-lühidalt kirjeldada oma tööga seotud kavatsusi

-lühidalt kirjeldada oma tööpäeva

-vastata rutiinsetele tööülesannetega seotud küsimustele

4.moodul 

 

Vaba aeg ja reisimine

Sisu:

 

harrastused ja huvialad

vaba aja veetmise võimalused

kultuuri- ja meelahutusüritused

kirjandus, muusika, kunst, teater, kontserdid, näitused, muuseumid, sport, televisiooni- ja raadiosaated

arvuti ja Internet

sõbrad ja tuttavad

reisivõimalused

majutus

reisielamused ja vaatamisväärsused

kodupaiga vaatamisväärsused

võõrad maad ja rahvad

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-rääkida oma huvidest, hobidest, vaba aja veetmise eelistustest ning samasuguseid küsimusi esitada

– hankida konkreetset laadi infot oma huvialade kohta

– jutustada lühidalt oma kodust ja selle ümbrusest

– jutustada oma päevast ja küsida samalaadset infot teistelt

– vastata küsimustele oma liikumisharrastuste, muusikalise maitse ja lugemisharjumuste kohta ning samalaadseid küsimusi esitada

– hankida ja edastada faktiinfot kultuuri- ja meelelahustusasutuse lahtiolekuaegade, piletihinna, jms kohta

– jutustada lühidalt mõnest meelelahutusüritusest

– nimetada erinevaid maid ja rahvaid, rääkida lühidalt reisimis ja reisisihtkohtade eelistustest

– hankida, üles kirjutada ja jagada infot ühistranspordi sõiduplaani või reisi kohta

– osta sõidupiletit, teatada oma sõidu sihtpunkti

– küsida ja juhatada teed toetudes kaardile või plaanile ning mõista samalaadset infot

– mõista vaatamisväärsuste kohta käivat numbrilist põhiinfot

-broneerida tuba hotellis

-kirjutada postkaarti puhkusereisilt

-teatada, kuidas soovib teenuse eest tasuda

5.moodul 

 

Ühiskond

Sisu:

 

info hankimine ja edastamine

asjaajamine asutuses

kohalikud omavalitsused

Töötukassa

maksuamet

politsei

ajakirjandus, raadio, televisioon

kool ja kodu

haridussüsteem ja õppimisvõimalused, täiendusõpe, õpingud välisriigis

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-hankida konkreetset laadi infot asutuste asukoha, lahtiolekuaegade ja teenuse liikide kohta

-vastata lihtsamatele küsimustele (isikuandmed, jmt)

– mõista lihtsaid teenusetutvustusi, juhendeid, silte

– hankida konkreetset laadi infot meediast (kuulutuste lugemine, ilmateade, jmt)

– täita isikuandmetega ankeeti, esitada lihtsat faktiteavet enda ja haridustee kohta

-kirjeldada oma haridust ja koolielu, küsitleda vestluspartnerit samal teemal

-jutustada mõne lühikese loo oma kooliajast või õppimisest

-nimetada haridusasutusi (lasteaed, põhikool, gümnaasium, ülikool, kutsekool, jne)

– lühidalt selgitada oma edasiõppimise kavatsusest

6.moodul 

 

Keskkond ja geograafia

Sisu:

 

loodus- ja tehiskeskkond

maa ja linn

keskkonnaprobleemid

ilmastik

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-kirjeldada oma kodukohta

-küsida oma asukohta ja anda sellest infot

-küsida ja juhatada teed

-aru saada ilmateate põhisisust

-kirjeldada konkreetse ajahetke ilma

-leida maakaardilt kindlat infot

-nimetada mõningaid loomi, linde, taimi, keskkonnaobjekte, keskkonnaprobleeme

7.moodul 

 

Inimsuhted

Sisu:

 

küllakutse ja külaskäik

kohtumised inimestega

sõprus ja tutvus

kirjavahetus

suhtlemine ja internet

tähtsad sündmused

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-kirjutada küllakutset

– jutustada lühidalt mõnest sündmusest, nt oma sünnipäeva tähistamisest

-jätta ja edastada lühikesi sõnumeid ja teateid

-tutvustada ja kirjeldada inimesi nii välimuselt kui muudelt omadustelt

-kutsuda kaaslast meelelahutus- või kultuuriüritusele ning ise samalaadsele kutsele vastata

8.moodul 

 

Igapäevane elu

Sisu:

 

olmeprobleemid

inimene kui teenindaja

post

telefon, mobiilside ja pakutavad teenused

teenindusasutused (juuksur, ilusalong, kingaparandus jne)

sisseostude tegemine

ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne)

toiduained

tarbekaubad

hind ja kvaliteet

interneti- ja kataloogikaubandus

soodustused

toitumisharjumused

söögikohad ja väljas söömine

ühissõidukid

isiklikud liiklusvahendid

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-kirjeldada oma igapäevaseid olmetingimusi ning neid üldsõnaliselt võrrelda näiteks eelmiste elukohtadega

-jutustada oma päevast ja küsida samalaadset infot teistelt

-hankida ja edastada konkreetset faktiinfot teenindusasutuste asukoha ja lahtiolekuaegade kohta

-hankida infot kaupade koguse, mõõtude või suurusnumbri ja hinna kohta

-küsida tarbekaupu

-jutustada sooritatud ostudest, keskendudes pigem nende kvantiteedile kui kvaliteedile

-üldsõnaliselt kvõrrelda kaupade hinda ja kvaliteeti

-aru saada sooduspakkumistest

-vastata klienditeenindaja abipakkumisele

-teatada makseviisist

-kirjeldada oma igapäevaseid toitumisharjumusi

-hankida infot erinevate söögi- ja joogikohtade asukoha, lahtiolekuaegade ja hinnaklassi kohta

-broneerida restoranis lauda

-tellida menüü põhjal sööki ja jooki

-teatada, kas soovib toitlustusasutuses tasuda sularahas või pangakaardiga

-aru saada lihtsatest päevapakkumistest

-pakkuda ja paluda söögilauas sööki ja jooki

-mõista ja ümber kirjutada retsepte

-hankida, üles kirjutada ja jagada infot ühistranspordi sõiduplaani või reisi kohta

-osta sõidupiletit, teatada oma sõidu sihtpunkti

-küsida ja juhatada teed toetudes kaardile või plaanile ning mõista samalaadset infot

9.moodul 

 

Tervis ja heaolu

 

 
Sisu:

 

enesetunne ja tervislik seisund

arstiabi

tervisesport

õnnetusjuhtumid ja haigused

ravimid

suitsetamine, alkohol, narkootkumid

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

 

-teatada lühidalt oma halvast enesetundest

-küsida infot arsti vastuvõtuaegade kohta

-lühidalt kirjeldada enda või oma lähedaste tervislikku seisundit ning mõista samalaadset infot

-osta apteegist käsimüügiravimeid

-mõista ravimi infolehe põhilist faktiteavet

-lühidalt rääkida oma sportlikest huvidest ja harrastustest

-nimetada kahjulikke harjumusi (suitsetamine, jmt) ning öelda, kas endal on kahjulikud harjumused

A2

ÕPIVÄLJUNDID:

Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste

valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht,

töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat

info vahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete

abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada

oma vajadusi.

KEELEPAGASI ULATUS – kasutab lause põhimalle ning meeldejäetud fraase ja käibeväljendeid, et vahendada lihtsat teavet igapäevastes tavaolukordades.

GRAMMATILINE KORREKTSUS – kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu ka grammatika põhivaras.

KÕNE LADUSUS – oskab end mõistetavaks teha väga lühikeste lausungite abil, kuid sageli on märgata pause, ebasobivaid alustusi ja ümbersõnastamisi.

SUHTLUS – oskab vastata lihtsatele küsimustele ja väidetele. Oskab märku anda, kui saab jutust aru, kuid mõistmisraskuste tõttu ei suuda ise vestlust ülal hoida.

TEKSTI SIDUSUS – oskab siduda sõnu ja fraase lihtsate sidesõnade abil.

 

Koolitatava lõputunnistuse liik/vorm: tunnistus